مشارکت در نصب

گروه صنعتی سمکو ، از افراد متعهد و متخصص در زمینه ی مشارکت در نصب، در دیگر شهرها دعوت به همکاری بعمل می آورد.