پله پیما
پله پیما

پله پیما با صندلی و کفی تاشو که امکان استفاده از راه پله را در زمانهایی که دستگاه خاموش است ، ایجاد میکند و دسته متحرک ( تاشو ) جهت