بالابر انبار
بالابر انبار

بالابر مخصوص انبار با حرکت در۳ جهت عمودی و افقی و مورب به منظور دسترسی اسان به طبقات

برانکارد بر
برانکارد بر

از دیگر محصولات این شرکت بالابر هایی با اندازه و ایمنی مخصوص حمل برانکارد، برای بیمارستان ها می باشد.